Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.08.2017/Pykälä 100

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 100

29.08.2017

 

Kirkonkylän asemakaava-alueen hulevesisuunnitelma, konsultin valinta

 

Teknltk 29.08.2017 § 100


Vuoden 2017 talousarvion investointiosassa on varattu 25.000 euron määräraha kirkonkylän hulevesisuunnitelman laatimiselle ja vuoden 2018 taloussuunnitelmassa 85.000 euroa. Määrärahalla on ollut tarkoitus käynnistää asemakaava-alueen hulevesijärjestelmän toimivuuden arvionti ja yleissuunnittelu.

Asemakaava-alue on rakentunut vaiheittain ja olemassa olevan asemakaava-alueen sisällä tapahtuu koko ajan täydennys- ja korvaavaa rakentamista. Yhtenäistä ja toimivaa hulevesisuunnitelmaa ei ole aiemmin laadittu.

Suunnittelutyön tavoitteena on tehdä asemakaavatasolla yksityiskohtainen ja toteuttamiskelpoinen hulevesien hallintasuunnitelma. Hulevesien hallintasuunnitelma jaetaan lisäksi kohdassa 1. mainittujen osa-alueiden mukaisiksi osasuunnitelmiksi, jonka pohjalta toteuttamisurakat voidaan kilpailuttaa itsenäisinä urakoina eri talousarviokausina.

Hulevesisuunnitelmassa määritellään valuma-alueet (myös suunnittelu-alueen ulkopuolella olevat), kokoojaväylät hulevesien poisjohtamiselle, kortteliojat, tarvittavat rummut, hulevesiviemäröinnit ja avo-ojat. Suunnitelmassa käydään myös läpi hulevesien purkureittien kapasiteetti ongelmakohtien löytämiseksi.

Toteutuksessa tulee arvioida tulevia maankäytön muutosten vaikutuksia valuma-alueiden hulevesien muodostumiseen. Todennäköiset maankäytön muutosalueet saadaan asema- ja yleiskaavoista. Maankäytön muutoksen osalta arvioidaan minimi- ja maksimi maankäyttötilanteiden vaikutus hulevesien muodostumiseen.

Laajan suunnittelutyön yhteydessä on tarkoituksenmukaista laatia myös suunnittelualueen ympäristösuunnitelma, johon tukeutuen voidaan toteuttaa viheralueiden rakentamisia ja suunnitella kunnossapito- ja hoitotöitä.

Tekninen osasto on kilpailuttanut hulevesi- ja ympäristösuunnitelman laatimisen kysyen osallistumishalukkuutta viideltä konsulttiyritykseltä. Näistä neljä pyysi tarjouspyyntöasiakirjat laskettavaksi ja kaikki myös antoivat tarjoukset pyydettyyn aikaan 23.8.2017 klo 14.00 mennessä. Tarjousten avauspöytäkirja, vertailutaulukko ja tarjoukset ovat liitteenä.

Tarjousten vertailussa ilmeni, että kaikkien tarjoajien osaaminen, resurssit ja referenssit ovat tehtävään riittävät eikä selkeää eroa suoritetussa pisteytyksessä saatu. Vertailuhinnan pistetytyksessä kuitenkin oli selkeät erot. Parhaat vertailupisteet (94,0) sai Sweco Ympäristö Oy.

Kaikki tarjoukset ylittävät vuodelle 2017 varatun määrärahan huomioiden tilaajan toimesta tehtävien lähtötietojen hankkimisen kustannukset (noin 8000-10 000 euroa). Kuitenkin asia on hyvä tarkastella kokonaisprojektina huomioiden myös ensi vuodelle suunniteltu määräraha ja se, että osa kustannuksista tulee kohdistumaan vuodelle 2018.

Laadittava suunnitelma on pohjana tulevien vuosien kuivaustoimenpiteiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa ja niille varataan talousarviossa määrärahat erikseen.

Hanketta varten tulee nimetä ohjausryhmä, joka ohjaa ja valvoo suunnittelutyön etenemistä ja tekee tilaajan puolesta tarvittavat ratkaisut. Pyhäjokisuun Vesi Oy on ilmoittanut edustajakseen Tero Kahloksen. Ohjausryhmä osallistuu suunnittelukokouksiin, joissa konsultin edustaja toimii koollekutsujana ja sihteerinä.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

  1. hyväksyä Sweco Ympäristö Oy:n tarjouksen hulevesi- ja ympäristösuunnittelusta vertailupistemäärällä 94,0 ja tarjoushinnalla 27.715,00 euroa (alv 0%) ehdolla, ettei ennen sopimuksen laatimista pidettävässä sopimuskatselmuksessa ilmene esteitä sopimuksen allekirjoittamiselle

  2. nimetä suunnitteluhankkeen ohjausryhmään teknisen johtajan, kiinteistöpäällikön, kaavoitusvastaavan, projekti-insinöörin ja kaksi lautakunnan jäsentäPäätös:

 

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen ja päätti nimetä ohjausryhmään Raino Peltoniemen ja Pirkko Lintusen.

Kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari oli esittelemässä asiaa tämän pykälän osalta ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa