Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.08.2017/Pykälä 99

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 119

13.10.2015

Tekninen lautakunta

§ 138

17.11.2015

Tekninen lautakunta

§ 43

21.03.2017

Tekninen lautakunta

§ 99

29.08.2017

 

Valtatie 8 tiejärjestelyt välillä Rannanmäentie-Petäjäsojantie Pyhäjoki / Tiesuunnitelman nähtäville asettaminen / Lausunto tiesuunnitelmasta Ely-keskukselle / Ely-keskuksen tiesuunnitelmien hyväksymisesitys Liikennevirastolle

 

Teknltk 13.10.2015 § 119


Pyhäjoen kunnanvaltuuston 15.12.2010 § 70 hyväksymän hallintosäännön § 53 mukaan tekninen lautakunta hyväksyy kunnan tekniset suunnitelmat.

Tekninen lautakunta antaa myös lausunnot teknisistä suunnitelmista.

 

Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus lähettää 31.3.2015 päivätyn tiesuunnitelman maantielain 503/23.6.2005 27 §:n mukaista käsittelyä varten.

Kunnan tulee pitää suunnitelma yleisesti nähtävänä kolmenkymmenen (30) päivän ajan. Suunnitelman nähtäville asettamisesta sekä tiesuunnitelmaa vastaan kohdistuvien muistutusten tekemistavasta ja - ajasta on kunnan toimesta kuulutettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä suunnitelman vaikutusalueelle leviävässä sanomalehdessä.

 

Suunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava Pyhäjoen kunnan tekniselle lautakunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

 

Rannanmäentien (Y1)-Petäjäsojantien (eteläinen liittymä) välillä oleva kevyen liikenteen väylä ja osa Petäjäsojan yksityistietä rakennetaan 4,5 metriseksi väyläksi J1, jolla sallitaan moottoriajoneuvoliikenne. Liittymien välillä oleva yksityistieliittymä ja valtatien itäpuolella oleva maatalousliittymä valtatielle katkaistaan. Petäjäsojantien liittymä valtatielle rakennetaan uuteen paikkaan (Y5) ja liittymään rakennetaan linja-autopysäkit. Katkaistavan yksityistieliittymän linja-autopysäkit poistetaan. Kevyen liikenteen väylältä J1 rakennetaan yhteys linja-autopysäkille (J1a).

Rannanmäentien liittymän valtatielle 8 geometria parannetaan (Y1). Rannanmäentieltä etelään kääntyvän Vanhanmaantien liittymän (Y1a) geometria parannetaan. Väylältä J1 haarautuvat yksityistieliittymät Y3A, Y4A ja Y5A parannetaan.

Petäsjäsojantieltä (Y6) rakennetaan olevia maatalousliittymiä korvaamaan vanhan tielinjan kohdalle maatalousliittymä ML1.

 

Tiesuunnitelmaan sisältyy ylijäämämaiden tarkoitettu läjitysalue tieyhteyksineen kartan 2.1T-1 mukaisesti.

 

Tiehankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 170 300 € (alv 0, Mr-indeksi 109,9 (1/2015, 2010=100), josta lunastus-ja korvauskustannukset arviolta

20 000 € ja laiteomistajien osuus 7 200 €. Pyhäjoen kunnalle ei hankkeen rakentamisesta aiheudu välittömiä kustannuksia.

 

Ely-keskus pyytää, että Pyhäjoen kunta

- antaa lausunnon tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehdyistä muistutuksista
- palauttaa toisen suunnitelmakansion ja lähettää lausuntonsa myös sähköisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen (ari.kuotesaho@ely-keskus.fi)
- liittää lausuntoonsa mahdolliset muistutuskirjelmät alkuperäisinä
- liittää lausuntoonsa todistuksen suunnitelman nähtävilläolosta alkuperäisenä
- liittää lausuntoonsa kahtena kappaleena (2 kpl) oikeaksi todistetut otteet tiesuunnitelman käsittämälle alueelle vahvistetuista tai hyväksytyistä oikeusvaikutteisista kaavoista

 

Kunnan tulee samalla ilmoittaa,
- onko suunnitelman käsittävälle alueelle vahvistettu tai hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava tai asemakaava tiesuunnitelman mukainen
- muuttaako kunta kaavan tiesuunnitelman mukaiseksi, jos ne eivät ole yhdenmukaisia
- vastaako kunta kustannuksellaan omistamiensa johtojen ja laitteiden siirto- ja suojaustoimenpiteistä, suunnitteluaikana näitä ei arvioitu olevan
- hyväksyykö kunta, että ELY-keskus rakennuttaa myös suunnitelmaan sisältyvät yksityiset tiet
- hyväksyykö kunta tiesuunnitelmassa esitetyt muutkin toimenpiteet
- luovuttaako kunta omistamansa maa-alueet korvauksetta

 

ELY-keskuksen omistukseen ja kunnossapitoon jäävät
- valtatie 8 (sis. valaistus, kaiteet, linja-autopysäkit ja pysäkkikatokset)
- kevyen liikenteen väylät J1 ja J1a

 

Tekninen lautakunta kuuluttaa Valtatie 8 tiejärjestelyt välillä Rannanmäen- tie-Petäjäsojantie Pyhäjoki yleisesti nähtäville 14.10.2015 - 15.11.2015 väliseksi ajaksi 23.6.2005/503 annetun maantielain 27 §:n pykälän mukaisesti 10.10.2015 ilmestyvässä Kuulumiset-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja internet-ilmoitustaululla, kuulutus on tämän esityslistan liitteenä.

Mahdolliset muistutukset tiesuunnitelmasta on osoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, mutta ne on toimitettava Pyhäjoen kunnan tekniselle lautakunnalle 15.11.2015.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta asettaa Valtatie 8 tiejärjestelyt välillä Rannanmäentie-Petäjäsojantien Pyhäjoki yleisesti nähtäville 14.10.2015 - 15.11.2015 väliseksi ajaksi kunnan ilmoitustaululle ja kuuluttaa julkisesti Kuulumiset-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla asiasta.

 

 

Päätös:

 

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Teknltk 17.11.2015 § 138

 

Pyhäjoen kunnan tekniselle lautakunnalle ei tullut 15.11.2015 yhtään muistutusta tai mielipidettä valtatie 8 tiejärjestelyistä Rannanmäentie - Petäjäsojantie, Pyhäjoki.

 

Tekninen lautakunta palauttaa toisen suunnitelmakansion Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle ja liittää suunnitelmakansioon mukaan todistuksen suunnitel- man nähtävilläolosta alkuperäisenä (kuulutuksen arkistokappale), liittää mukaan 2 kappaletta oikeaksi todistettua Yppärin oikeusvaikutteista osayleiskaavaa vuodelta 2001.

 

 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta toteaa, että

 

 

 

1) Pyhäjoen kunnalla ei ole huomautettavaa valtatie 8 tiejärjestelyistä

 

Rannanmäentie - Petäjäsojantie

 

2) suunnitelma on toimiva ja tarpeellinen

 

 

3) Yppärin alueella on oikeusvaikutteinen Yppärin osayleiskaava ja valtatie 8 Rannanmäentie - Petäjäsojantie tiesuunnitelma on osayleiskaavan mukainen

 

 

 

4) kunta vastaa kustannuksellaan omistamiensa johtojen ja laitteiden siirto- ja suojaustoimenpiteistä, jos sellaisia rakentamisvaiheessa löytyy (suunnitteluaikana näitä ei arvioitu olevan)

 

 

5) kunta hyväksyy, että ELY-keskus rakennuttaa myös suunnitelman

 

mukaiset yksityiset tiet

 

 

6) kunta hyväksyy tiesuunnitelmassa esitetyt muutkin toimenpiteet

 

 

7) kunta luovuttaa omistamansa maa-alueet korvauksetta tietarkoi-

 

tukseen

 

 

8) Ely-keskuksen omistukseen ja kunnossapitoon jäävät:

 

- valtaie 8 (sis. valaistus, kaiteet, linja-autopysäkit ja pysäkki-

 

katokset)

 

- kevyen liikenteen väylät J1 ja J1a

 

 

 

Päätös:

 

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Teknltk 21.03.2017 § 43

 


Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus esittää Liikennevirastolle tiesuunnitelmia hyväksyttäväksi välillä Rannanmäentie - Petäjäsojantie päätösesityksellä 542/2014/POP päivämäärällä 13.2.2017.

Liitteenä:
- Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus päätös 542/2014/POP päivämäärällä 13.2.2017

Ehdotus:
Tekninen lautakunta

merkitsee Ely-keskuksen päätöksen tiedoksi pöytäkirjaan.

Päätös:

 

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

________

Teknltk 29.08.2017 § 99


Liikennevirasto on hyväksynyt 6.4.2017 Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen tiesuunnitelman välille Rannanmäentie - Petäjäsojantie.

Päätöksestä ei ole valitettu.

Ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää merkitä hyväksymispäätöksen tiedokseen.

Päätös:

 

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa