Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.08.2017/Pykälä 98

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 125

13.10.2015

Tekninen lautakunta

§ 137

17.11.2015

Tekninen lautakunta

§ 42

21.03.2017

Tekninen lautakunta

§ 98

29.08.2017

 

Valtatie 8 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Rajaniementie-Etelänkyläntie, Pyhäjoki / Tiesuunnitelman nähtäville asettaminen / Lausunto tiesuunnitelmasta Ely-keskukselle / Ely-keskuksen tiesuunnitelmien hyväksymisesitys Liikennevirastolle / Liikenneviraston hyväksymispäätös

 

Teknltk 13.10.2015 § 125

 

Pyhäjoen kunnanvaltuuston 15.12.2010 § 70 hyväksymän hallintosäännön § 53 mukaan tekninen lautakunta hyväksyy kunnan tekniset suunnitelmat.

 

Tekninen lautakunta antaa myös lausunnot teknisistä suunnitelmista.

 

 

Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus lähettää 31.3.2015 päivätyn tiesuunnitelman maantielain 503/23.6.2005 27 §:n mukaista käsittelyä varten.

 

Kunnan tulee pitää suunnitelma yleisesti nähtävänä kolmenkymmenen (30) päivän ajan. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä tiesuunnitelmaa vastaan kohdistuvien muistutusten tekemistavasta ja - ajasta on kunnan toimesta kuulutettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä suunnitelman vaikutusalueella leviävässä sanomalehdessä.

 

 

Suunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava Pyhäjoen kunnan tekniselle lautakunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

 

 

Suunnitelmassa rakennetaan vt 8:lle jalankulku- ja pyöräilyväylä J1 välille Rannanmäentie-mt 18138 (Etelänkyläntie). J1:ltä rakennetaan yhteydet pysäkeille J1a ja J1d sekä yksityistieliittymiin J1b ja J1c.

Rajaniementien Y1 liittymä parannetaan ja liittymä talolle risteyksestä katkaistaan. Rajaniementieltä rakennetaan korvaava yhteys talolle (Y3A).

Viirreojan ylitse rakennetaan Viirreojan raittisilta (S1) nykyisen vt8:lla olevan Viirreojan sillan viereen. Uusi silta rakennetaan ns. Bailey-varasiltakalustosiltana.

Mansikantien (Y4) liittymä parannetaan. Vt8 pl. 485 lähellä valtatietä olevalle kiinteistölle menevä liittymä katkaistaan ja rakennetaan korvaava yhteys Y5A. Y5A:lta rakennetaan maatalousliittymä ML1. Olevan maatalousliittymä ML2 parannetaan. Levähdysalueen kautta rakennetaan maatalousliittymä ML3 korvaamaan vt 8 oik. katkaistavia maatalousliittymiä.

Yksityisliittymä Y10M parannetaan metsäautotien liittymänä. Liittymä Y7A parannetaan ja sen kautta sallitaan maatalousliikenne J1 pitkin ML4 - maatalousliittymään. Maatalousliittymä ML 5 parannetaan.

J1:llä sallitaan maatalousliikenne välillä paaluvälillä 1726-1847.

 

 

 

Tiesuunnitelmaan sisältyy ylijäämämaiden tarkoitettu läjitysalue tieyhteyksineen kartan 10T-1 mukaisesti.

 

 

Tiehankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 666 000 € (alv 0, Mr-indeksi 109,9 (1/2015, 2010=100), josta lunastus-ja korvauskustannukset arviolta

 

50 000 € ja laiteomistajien osuus 7 200 €. Pyhäjoen kunnalle ei hankkeen rakentamisesta aiheudu välittömiä kustannuksia.

 

 

Ely-keskus pyytää, että Pyhäjoen kunta

 

- antaa lausunnon tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehdyistä muistutuksista

 

- palauttaa toisen suunnitelmakansion ja lähettää lausuntonsa myös sähköisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen (ari.kuotesaho@ely-keskus.fi)

 

- liittää lausuntoonsa mahdolliset muistutuskirjelmät alkuperäisinä

 

- liittää lausuntoonsa todistuksen suunnitelman nähtävilläolosta alkuperäisenä

 

- liittää lausuntoonsa kahtena kappaleena (2 kpl) oikeaksi todistetut otteet tiesuunnitelman käsittämälle alueelle vahvistetuista tai hyväksytyistä oikeusvaikutteisista kaavoista.

 

 

Kunnan tulee samalla ilmoittaa,

 

- onko suunnitelman käsittävälle alueelle vahvistettu tai hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava tai asemakaava tiesuunnitelman mukainen

 

- muuttaako kunta kaavan tiesuunnitelman mukaiseksi, jos ne eivät ole yhdenmukaisia

 

- vastaako kunta kustannuksellaan omistamiensa johtojen ja laitteiden siirto- ja suojaustoimenpiteistä, suunnitteluaikana näitä ei arvioitu olevan

 

- hyväksyykö kunta, että ELY-keskus rakennuttaa myös suunnitelmaan sisältyvät yksityiset tiet

 

- hyväksyykö kunta tiesuunnitelmassa esitetyt muutkin toimenpiteet

 

- luovuttaako kunta omistamansa maa-alueet korvauksetta tietarkoitukseen.

 

 

ELY-keskuksen omistukseen ja kunnossapitoon jäävät

 

- valtatie 8 (sis. valaistus, kaiteet, linja-autopysäkit ja pysäkkikatokset)
- silta S1, Viirreojan raittisilta
- jalankulku ja pyöräilyväylät J1 ja J1a, J1b, J1c, J1d

 

- J1 valaistus

 

 

Tekninen lautakunta kuuluttaa Valtatie 8 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Rajaniementie-Etelänkyläntie Pyhäjoki yleisesti nähtäville 14.10.2015 - 15.11.2015 väliseksi ajaksi 23.6.2005/503 annetun maantielain 27 §:n pykälän mukaisesti 17.10.2015 ilmestyvässä Kuulumiset-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja internet-ilmoitustaululla, kuulutus on tämän esityslistan liitteenä.

 

Mahdolliset muistutukset tiesuunnitelmasta on osoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, mutta ne on toimitettava Pyhäjoen kunnan tekniselle lautakunnalle 15.11.2015.

 

 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta asettaa Valtatie 8 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Rajaniementie-Etelänkyläntie Pyhäjoki yleisesti nähtäville 14.10.2015 - 15.11.2015 väliseksi ajaksi kunnan ilmoitustaululle ja kuuluttaa julkisesti Kuulumiset-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla asiasta.

 

 

Päätös:

 

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Teknltk 17.11.2015 § 137

 

Pyhäjoen kunnan tekniselle lautakunnalle ei tullut 15.11.2015 yhtään muistusta tai mielipidettä valtatie 8 jalankulku- ja pyöräilyväylän osalta välillä Rajaniementie -Etelänkyläntie, Pyhäjoki.

 

Tekninen lautakunta palauttaa toisen suunnitelmakansion Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle ja liittää suunnitelmakansioon mukaan todistuksen suunnitel- man nähtävilläolosta alkuperäisenä (kuulutuksen arkistokappale), liittää mukaan 2 kappaletta oikeaksi todistettua Etelänkylä-Viirteen osayleiskaavaa vuodelta 2005.

 

 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta toteaa, että

 

 

 

1) Pyhäjoen kunnalla ei ole huomautettavaa kevyen liikenteen suunnitelmasta välille Rajanimentie- Etelänkylä

 

 

2) suunnitelma on toimiva ja tarpeellinen, rakentamatta jää väli Etelänkyläntie-Hiihtomajantie, jolta väliltä jää edelleen puuttumaan kevyen liikenteen väylä kokonaan, tämä tulee aiheuttamaan jatkuvaa liikenneturvallisuusriskiä, koska joka tapauksessa suurin osa kevyestä liikenteestä tulee kulkemaan valtatie 8:lla eikä jaksa kiertää Etelänkyläntien kautta, joka on huomattavasti paljon pidempi väylä Pyhäjoen keskustaan

 

 

3) Rajaniementien-Etelänkyläntien alueella on oikeusvaikutteinen Etelänkylänkylän-Viirteen osayleiskaava ja kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelma on osayleiskaavan mukainen

 

 

 

4) kunta vastaa kustannuksellaan omistamiensa johtojen ja laitteiden siirto- ja suojaustoimenpiteistä, jos sellaisia rakentamisvaiheessa löytyy (suunnitteluaikana näitä ei arvioitu olevan)

 

 

5) kunta hyväksyy, että ELY-keskus rakennuttaa myös suunnitelman

 

mukaiset yksityiset tiet

 

 

6) kunta hyväksyy tiesuunnitelmassa esitetyt muutkin toimenpiteet

 

 

7) kunta luovuttaa omistamansa maa-alueet korvauksetta tietarkoi-

 

tukseen

 

 

8) Ely-keskuksen omistukseen ja kunnossapitoon jäävät:

 

- valtatie 8 (sis. valaistus, kaiteet, linja-autopysäkit ja pysäkki-

 

katokset)

 

- silta S1, Viirreojan raittisilta

 

- jalankulku ja pyöäräilyväylät J1 ja J1b, J1c, J1d

 

- J1 valaistus

 

 

Päätös:

 

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Teknltk 21.03.2017 § 42

 


Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus esittää Liikennevirastolle tiesuunnitelmia hyväksyttäväksi kevyen liikenteenväylälle välillä Rajaniementie - Etelänkyläntie päätösesityksellä 542/2014/POP päivämäärällä 9.2.2017.

Liitteenä:
- Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen päätös 542/2014/POP päivämäärällä 9.2.2017


Ehdotus
:
Tekninen lautakunta

merkitsee Ely-keskuksen päätöksen tiedoksi pöytäkirjaan.


Päätös:

 

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

________

Teknltk 29.08.2017 § 98


Liikennevirasto on hyväksynyt 6.4.2017 Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kevyen liikenteen väylän suunnitelmat välille Rajaniementie - Etelänkyläntie.

Päätöksestä ei ole valitettu.

Ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää merkitä hyväksymispäätöksen tiedokseen.

Päätös:

 

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa