Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.09.2017/Pykälä 331

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 52

18.05.2015

Tekninen lautakunta

§ 63

15.06.2015

Kunnanhallitus

§ 273

22.06.2015

Kunnanhallitus

§ 351

19.09.2016

Kunnanhallitus

§ 204

22.05.2017

Kunnanhallitus

§ 331

11.09.2017

 

Rakentamiskehotuksen rakentamistilanteen viranomaiskatselmus 10.6.2015 / Viranomaiskatselmuksen perusteella vireille tulevat MRL:n 97.3 mukaiset lunastukset / Lunastuksen käynnistyminen ja tarkennus ohjeellisen tonttijaon tontin osan lunastuksesta / Vastine Oulun Käräjäoikeuden maaoikeudelle / Oulun käräjäoikeuden tuomio

 

35/10.00.01/2015

 

Teknltk 18.05.2015 § 52

 

Pyhäjoen kunnanhallitus antoi 17.10.2011 § 2011 MRL:n 97 §:n mukaisen rakentamiskehotuksen. Rakennuskehotuksen antaminen on hoidettu kyseisessä pöytäkirjaotteen pykälässä annetun rakentamiskehotusprosessi kuvauksen mukaisella tavalla kuulemismenettelyineen.

 

Prosessikuvausten kohdat 1-7 on toteutettu.

 

 

Pyhäjoen kunnanhallitus kuulutti MRL:n 97 § mukaisen rakentamiskehotuksen antamisesta kunnanhallituksen päätöksellä 23.1.2012 § 26 siten, että rakentamiselle varattu aika päättyy 1.2.2015.

 

Samalla kunnanhallitus antoi rakentamiskehotuksen saaville rakentamattomien tonttien omistajille asian tiedoksi hallintolain 60 §:n mukaisella tiedoksiannolla.

 

 

 

Prosessikuvauksen kohdissa 8 ja 9 todetaan:

 

8. Lunastuksen valmistelu aloitetaan ennen 1.2.2015 ja lunastus laitetaan tarvittaessa vireille ennen 1.2.2016 (MRL 97.3 §).

 

 

9. Kunnanhallitus hakee tarvittaessa lunastusta maanmittaus- toimistolta vuoden kuluessa rakentamiseen varatun ajan päättymisestä, toimitus kestää noin vuoden. Kunta saa halutessaan lunastustoimituksen rekisteröidyksi, omistusoikeuden tontteihin ja tontit luovutetuksi uusille rakentajille korvauksia koskevista valituksista huolimatta.

 

 

Osa rakennuskehotuksen saaneista tonteista on rakennettu, 12 tonttia on myyty Pyhäjoen kunnalle.

 

Pyhäjoen kunta on purkanut rakennuskehotuksen seuraavilta tonteilta, joiden osalle on tehty tai käynnistynyt asemakaavamuutos:

 

1) Korttelissa 132 tontti 3 Erkintie 6

 

2) Korttelissa 133 tontti 1, Erkintie 1

 

3) Korttelissa 133 tontti 2, Erkintie 3

 

4) Korttelissa 512 tontti 2, Niskantie 2

 

5) Korttelissa 510 tontti 1, Ahjotie 2

 

6) Korttelissa 510 tontti 2, Ahjotie 4

 

7) Korttelissa 511 tontti 3, Ahjotie 1

 

 

Tekninen lautakunta tekee maastossa kevätkatselmuksen kaikille rakennuskehotuksen saaneille tonteille, jotka eivät ole rakentuneet ja joiden osalle käynnistyy lunastustoimituksen hakeminen.

 

Kevätkatselmus pidetään keskiviikkona 10.6.2015 klo 9.45 -16.00.

 

 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta tekee kunnanhallitukselle esityksen rakennuskehotuksen saaneiden tonttien osalta, joita ei ole rakennettu lunastusmenettelyn käynnistymisestä maastokatselmuksen jälkeen.

 

 

Päätös:

 

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Teknltk 15.06.2015 § 63

 

Viranomaiskatselmuksen perusteella vireille tulevat MRL:n 97.3 mukaiset lunastukset

 

I Rakentamiskehotusprosessin kuvaus

 

"Ote kunnanhallituksen 17.10.2011 § 254

 

Rakentamiskehotusprosessin kuvaus:
1. Kunnanhallitus päättää rakentamiskehotuksen antamisesta ja
asian vireille tulosta
2. Tontin omistajien kuuleminen (hallintomenettelylaki 34 §).
Rakentamiskehotuksen vireille tulosta ilmoitetaan Pyhäjoen
Kuulumiset-lehdessä, kunnan internet-sivuilla ja kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi tontin omistajille lähetetään kirje, jolla
tiedotetaan asiasta ja varataan tontin omistajille tilaisuus esittää vastaselityksensä.
3. Kuulutetaan rakentamiskehotuksen vireille tulosta
4. Järjestetään kunnan puolesta tiedotus/keskustelutilaisuus tontin omistajille
5. Kunnanhallitus käsittelee saadut vastaukset ja päättää rakentamiskehotuksen antamisesta 1.2.2012 lähtien, siten että rakentamiselle varattu aika päättyy 1.2.2015. Rakentamiskehotus
annetaan tiedoksi tontin omistajille joko postitse saantitodistuksella tai haastetiedoksiannolla (Hallintolaki 60 §).
6. Kunta pitää julkista luetteloa rakentamiskehotuksista (MRL
97.5 §, MRA 101 §). Jos tontti (kiinteistö) siirtyy uudelle
omistajalle tai haltijalle, kehotus koskee myös tätä. Rakennus-
luvan myöntäminen ja rakennustöiden aloittaminen ei vielä
merkitse rakentamisvelvoitteen täyttämistä.
7. Rakentamiskehotus aiheuttaa merkinnän lainhuuto- ja kiinni-
tysrekisteriin, joka näkyy kiinteistön rasitustodistuksessa.
8. Lunastuksen valmistelu aloitetaan ennen 1.2.2015 ja lunastus
laitetaan tarvittaessa vireille ennen 1.2.2016 (MRL 97.3 §).
9. Kunnanhallitus hakee tarvittaessa lunastusta maanmittaustoi-
mistolta vuoden kuluessa rakentamiseen varatun ajan päätty-
misestä, toimitus kestää noin vuoden. Kunta saa halutessaan
lunastustoimituksen rekisteröidyksi, omistusoikeuden tont-
teihin ja tontit luovutetuksi uusille rakentajille korvauksia
koskevista valituksista huolimatta.

Pyhäjoen kunnan asemakaava-alueelle annettavat rakentamiskehotukset:
- Sekä asuinrakentamiseen että liike- ja teollisuusrakentamiseen
tarkoitetut tontit ovat kaikki ns. tyhjiä tontteja, eli rakenta-
miskehotus annetaan määrällisen vajaakäytön perusteella.
- Asemakaavat ovat olleet voimassa 9-20 vuotta
- Asuinrakennusten kaavatiet ja kaavakadut on rakennettu,
Erkintien ja Ahjotien jatko-osat rakennetaan vuoden 2012
aikana
- Tonteille on rakennettu kunnallistekniikka 8-19 vuotta sitten,
lukuun ottamatta Ollinmäen teollisuusaluetta, jonka osalta
infran rakentaminen on käynnistynyt 2011 kesällä ja jatke-
taan vuonna 2012 "

Tällä hetkellä on rakentamiskehotuksen prosessin vaiheet 1-7 totetettu ja ollaan siirtymässä maanmittaustoimituksella tehtävään lunastusvaiheeseen ts prosessin vaiiheisiin 8 ja 9.

 

 

II Lunastuksen käynnistämiseksi tehtävän kevätkatselmuksen kohteet Pyhäjoen kunnan ylimpänä lupaviranomaisena toimiva tekninen lautakunta teki kevätkatselmuksen 10.6.2015 yhdessä johtavan rakennustarkastajan kanssa.

 

Katselmuksessa käytiin jokaisella rakentamiskehotuksen saaneella tontilla ( alla olevan luettelon kohta E).

 

 

A) Katselmusta ei tehty edellä luetelluilla 7 tontilla, joilta kunta on purkanut asemakaavamuutoksen takia rakentamiskehotuksen.

 

 

B) Katselmusta ei tehty korttelissa 132 tontilla 2, jonka rakentamiskehotus on purettu korttelin 132 alueen (Shell-Arina ) asemakaavan muutoksen tultua vireilleeikä. Katselmusta ei myöskään tehty korttelin 508 tontti 2 osalle, jonka rakentamiskehoitus purettiin, kun Saarenalueen (Kielosaaren) asemakaavaa muutettiin.

 

 

 

C) Katselmusta ei tehty niillä keskustan alueen 12 tontilla, jotka on vapaaehtoisin kaupoin jo myyty Pyhäjoen kunnalle.

 

 

D) Katselmusta ei tehty seuraavilla rakentamiskehotuksen saaneilla tonteilla, joista Pyhäjoen kunta on tehnyt vapaaehtoiset kaupat Ollinmäen teollisuusalueen tonttien osalta 6 asemakaavatontin omistajien kanssa.

 

 

E) Katsemuksia jäi tehtäväksi:

 

Rakentamiskehotuksen saivat (KH 17.10.2011 § 254) yhteensä 39 +9 =

 

48 rakentamatonta tonttia.

Rakentamiskehotuksen saivat myöhemmin yhteensä 3 rakentamatonta tonttia korttelissa 132, joiden osalta rakentamiskehotus purettiin, kun

 

korttelin 132 asemakaavamuutos käynnistyi

 

Katselmus tehdään ( 48 + 3 ) - 7 - 2 - 12 - 6 = 24 rakentamiskehotuksen

saanutta tonttia, jota on lueteltu alla kohdassa III.

 

 

III Katselmuksessa käydyt rakentamiskehotuksen saaneet tontit:

 

Yhteensä 24 kappaletta, kohteiden numerointi sama kuin rakentamiske-

 

hoituksessa annettu

 

Nro Kortteli Tontti Tilan nimi Rno Tontin osoite

 

 

6. 131 7 Pikkumäki 625-405-4-277 Runnintie 4 /

 

Liite 6

 

 

 

8. 467 1 Kuokkamaa 625-405-2-153 Kuokkamaantie 1 /

 

Liite 8

 

 

9. 467 2 Kieloahe 625-405-75-5 Kuokkamaantie 3 /

 

Liite 9

 

12. 466 1 Kuokkamaa 625-405-2-153 Kuokkamaantie 13/

Liite 12

 

14. 464 3 Rantaluoto II 625-405-7-16 Oikotie 13 /

 

Liite 14

16. 463 1 Omakoti 625-405-4-120 Luodontie 12 /

 

Liite 16

 

17. 461 6 Haapala 625-405-4-2 Luodontie 6

18. 461 7 Haapala 625-405-4-2 Luodontie 4 /

 

Liite 17-18

 

19. 459 6 Lauha 625-405-47-7 Oikotie 13 /

 

Liite 19

 

23. 169 1 Vehkala 625-405-6-28 Kaukontie 12

24. 169 2 Vehkala 625-405-6-28 Lipintie 2

25. 169 3 Vehkala 625-405-6-28 Kaukontie 10 /

 

Liite 23 -25

 

26. 168 4 Vehkala 625-405-6-28 Kirkkokallio 7 /

 

Liite 26

 

28. 165 1 Vehkala 625-405-6-28 Kirkkokallio 16

29. 165 2 Vehkala 625-405-6-28 Kirkkokallio 18

30. 165 3 Vehkala 625-405-6-28 Kirkkokallio 20 /

 

Liite 28 - 30

 

31. 161 3 Kirkonmäki 625-405-6-29 Siltatie 2 /

 

Liite 31

 

32. 156 4 Ylikittilä 625-405-124-0 Kittiläntie 18

33. 156 5 Ylikittilä 625-405-124-0 Kittiläntie 16 /

 

Liite 32 - 33

 

34. 257 2 Piukkala 625-405-92-2 Puistotie 4 /

 

Liite 34

 

35. 258 2 Välikaukko 625-405-24-4 Puistotie 3 /

 

Liite 35

38. 263 2 Lisä-Iirola 625-405-23-8 Isorannantie 32 /

 

Liite 38

39. 305 2 Lämpötie 4 625-405-92-85 Lämpötie 4 /

 

Liite 39

 

 

40. Teollisuustontti

2. 114 4 Marjala 625-405-82-27 Annalanatie 9

3. 114 4 Kunnanmetsä 625-405-82-60 Annalanatie 9

 

3. 114 4 Kaukovainio 625-405-88-20 Annalanatie 9 /

 

Liite 1

 

Omistajat:

 

Korttelin 114 tontti 4 muodostuu kolmesta tilasta, joista Marjala on kooltaan 3181 m2 (omistaja Raimon Kala Oy), Kunnanmetsä on kooltaan 948 m2 (omistaja Pyhäjoen kunta) ja Kaukovaino on kooltaan 19 m2 (omistaja on Pyhäjoen kunta)

 

 

 

 

 

IV Muutoksia rakentamiskehotuksen antamisen jälkeen omistus- tuksissa:

 

6. 131 7 Pikkumäki 625-405-4-277 Runnintie 4

 

- omistajat vaihtuneet, uudet omistajat Eeva-Riitta Kröger ja Urpo Viinikangas

 

 

8. 467 1 Kuokkamaa 625-405-2-153 Kuokkamaantie 1

- omistajat vaihtuneet, uudet Marjut Hänninen, Reijo Hänninen ja Sirpa

Hänninen

 

 

12. 466 1 Kuokkamaa 625-405-2-153 Kuokkamaantie 13 - omistajat vaihtuneet ja kiinteistön nimi vaihtunut Valtterin Piha ja rekis-

 

terinumero uusi 625-405-2-177, omistajat Mika Taskila ja Saijaleena

Hänninen

 

 

14. 464 3 Rantaluoto II 625-405-7-16 Oikotie 13

 

- omistaja vaihtunut, uusi omistaja Asko Korpela

 

 

 

31. 161 3 Kirkonmäki 625-405-6-28 Siltatie 2

 

- omistajat Antero ja Hilkka Tiirinki ovat yhdistäneet kiinteistön 625-405-6-28

osaksi kiinteistöä 625-405-6-29 Kirkonmäki

 

 

 

34. 257 2 Piukkala 625-405-92-2 Puistotie 4

- Rose Keittiöt omakotitalo rakentaminen menossa

 

 

39. 305 2 Lämpötie 4 625-405-92-52 Lämpötie 4

- omistajat Matti ja Tiina Tiirola ovat yhdistäneet kiinteistön 625-405-92-52

osaksi kiinteistöä 625-405-92-85 Lämpötie 2, tällä rakennuskehoituksen

 

saaneella asemakaava tontilla sijaitsee osittain Lämpötie 2:n talousrakennus

 

 

V Rakennusvalvonnan Facta-järjestelmän mukaan käyttöönotto- tarkastus on tehty:

 

8. 467 1 Kuokkamaa 625-405-2-153 Kuokkamaantie 1

 

- Reijo Hänninen paritalo käyttöönottotarkastus on suoritettu

33. 156 5 Ylikittilä 625-405-124-0 Kittiläntie 16

- Kittilän Arvo omakotitalo käyttöönottotarkastus on suoritettu

 

 

VI Viranomaistarkastuksessa 10.6.2015 todettiin, että rakennustyöt ovat meneillään:

 

34. 257 2 Piukkala 625-405-92-2 Puistotie 4

 

- uusi omistaja Rose-Keittiöt Oy , pohjatyöt tehty, perustukset valettu

 

VII Muita esille tulleita asioita:

 

12. 466 1 Kuokkamaa 625-405-2-153 Kuokkamaantie 13 - omistajat vaihtuneet ja kiinteistön nimi vaihtunut Valtterin Piha, rekis-

 

terinumero uusi 625-405-2-177, omistajat Mika Taskila ja Saijaleena

Hänninen

 

Mika Taskila ja Saijaleena Hänninen ovat ilmoittaneet aloittavansa

rakentamisen Kuokkamaantiellä heti, kun saavat nykyisen omakotitalonsa

myytyä Petäjistöntanhun alueelta, kiinteistö on ollut myynnissä jo

muutaman kuukauden.

 

 

31. 161 3 Kirkonmäki 625-405-6-28 Siltatie 2

 

- omistajat Antero ja Hilkka Tiirinki ovat yhdistäneet kiinteistön 625-405-6-28

osaksi kiinteistöä 625-405-6-29 Kirkonmäki

 

 

39. 305 2 Lämpötie 4 625-405-92-52 Lämpötie 4

- omistajat Matti ja Tiina Tiirola ovat yhdistäneet kiinteistön 625-405-92-52

osaksi kiinteistöä 625-405-92-85 Lämpötie 2, tällä rakennuskehoituksen

 

saaneella asemakaava tontilla sijaitsee osittain Lämpötie 2:n talousrakennus

 

 

VIII Viranomaiskatselmuksen 10.6.2015 perusteella vireille tulevat MRL:n 97.3 mukaiset seuraavat lunastukset:

 

Tekninen lautakunta toimii viranomaislautakuntana, tarveharkintaa ei lain mukaan voi käyttää, päätökset tehdään yksinomaan laillisuusperustella MRL:n mukaisesti maanomistajia tasapuolisesti kohdellen.

 

Kiinteistöjen ydistäminen ei muuta voimassa olevan asemakaavan rakentamis- kehoituksen saaneen kohteen tilannetta, ellei asemakaavan muutos ole vireillä.

 

MRL:n mukaan viranomaiskatselmuksessa voidaan huomioida vain onko asemakaavatonttia rakennettu ja minkä verran.

 

6. 131 7 Pikkumäki 625-405-4-277 Runnintie 4 /

 

Liite 6

 

 

9. 467 2 Kieloahe 625-405-75-5 Kuokkamaantie 3 /

 

Liite 9

 

12. 466 1 Kuokkamaa 625-405-2-153 Kuokkamaantie 13/

Liite 12

 

14. 464 3 Rantaluoto II 625-405-7-16 Oikotie 13 /

 

Liite 14

16. 463 1 Omakoti 625-405-4-120 Luodontie 12 /

 

Liite 16

 

17. 461 6 Haapala 625-405-4-2 Luodontie 6

18. 461 7 Haapala 625-405-4-2 Luodontie 4 /

 

Liite 17-18

 

19. 459 6 Lauha 625-405-47-7 Oikotie 13 /

 

Liite 19

23. 169 1 Vehkala 625-405-6-28 Kaukontie 12

24. 169 2 Vehkala 625-405-6-28 Lipintie 2

25. 169 3 Vehkala 625-405-6-28 Kaukontie 10 /

 

Liite 23 -25

 

26. 168 4 Vehkala 625-405-6-28 Kirkkokallio 7 /

 

Liite 26

 

28. 165 1 Vehkala 625-405-6-28 Kirkkokallio 16

29. 165 2 Vehkala 625-405-6-28 Kirkkokallio 18

30. 165 3 Vehkala 625-405-6-28 Kirkkokallio 20 /

 

Liite 28 - 30

 

31. 161 3 Kirkonmäki 625-405-6-29 Siltatie 2 /

 

Liite 31

 

32. 156 4 Ylikittilä 625-405-124-0 Kittiläntie 18 /

 

Liite 32

 

35. 258 2 Välikaukko 625-405-24-4 Puistotie 3 /

 

Liite 35

38. 263 2 Lisä-Iirola 625-405-23-8 Isorannantie 32 /

 

Liite 38

39. 305 2 Lämpötie 4 625-405-92-85 Lämpötie 4 /

 

Liite 39

 

 

40. Teollisuustontti

2. 114 4 Marjala 625-405-82-27 Annalantie 9 /

 

Liite 1

Yhteensä 21 rakentamiskehotuksen saanutta rakentamatonta asemakaava tonttia.

 

 

 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus

 

 

 

1) käynnistää lunastumenettelyn heti, mutta viimeistään ennen rakennuskehotuksessa annettua aikarajaa, joka on 1.2.2016

 

 

2) hakee lunastusta Ylivieskan maanmittaustoimistolta

 

 

3) pyytää lunastustoimituksen rekisteröintiä, omistusoikeuden

 

saamiseksi tontteihin, jotta tontit voidaan luovuttaa uusille

 

rakentajille korvauksia koskevista valituksista huolimatta

 

 

4) lunastusmenettelyyn joutuvat seuraavat rakentamiskehotuksen saaneet tontit, joita ei ole MRL 97.3 § mukaan rakennettu ja

 

joiden rakentamiselle varattu aika päättyi 1.2.2015 :

 

Pikkumäki 625-405-4-277 Runnintie

 

Kieloahe 625-405-75-5 Kuokkamaantie 3

Kuokkamaa 625-405-2-153 Kuokkamaantie 13 Rantaluoto II 625-405-7-16 Oikotie 13

Omakoti 625-405-4-120 Luodontie 12 Haapala 625-405-4-2 Luodontie 6 Haapala 625-405-4-2 Luodontie 4

 

Lauha 625-405-47-7 Oikotie 13

Vehkala 625-405-6-28 Kaukontie 12

Vehkala 625-405-6-28 Lipintie 2

Vehkala 625-405-6-28 Kaukontie 10

Vehkala 625-405-6-28 Kirkkokallio 7

Vehkala 625-405-6-28 Kirkkokallio 16

Vehkala 625-405-6-28 Kirkkokallio 18

Vehkala 625-405-6-28 Kirkkokallio 20

Kirkonmäki 625-405-6-29 Siltatie 2

Ylikittilä 625-405-124-0 Kittiläntie 18

Välikaukko 625-405-24-4 Puistotie 3

Lisä-Iirola 625-405-23-8 Isorannantie 32

 

Lämpötie 4 625-405-92-85 Lämpötie 4

 

Marjala 625-405-82-27 Annalantie 9

 

 

 

Päätös:

 

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

Khall 22.06.2015 § 273

 

Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää

1) käynnistää lunastusmenettelyn heti, mutta viimeistään ennen
rakennuskehotuksessa annettua aikarajaa, joka on 1.2.2016

2) hakea lunastusta Ylivieskan maanmittaustoimistolta

3) pyytää lunastustoimituksen rekisteröintiä, omistusoikeuden saamiseksi
tontteihin, jotta tontit voidaan luovuttaa uusille rakentajille korvauksia
koskevista valituksista huolimatta

4) että, lunastusmenettelyä haetaan seuraaville rakentamiskehotuksen
saaneille tonteille, joita ei ole MRL 97.3 § mukaan rakennettu ja joiden
rakentamiselle varattu aika päättyi 1.2.2015:

 

Pikkumäki 625-405-4-277 Runnintie

 

Kieloahe 625-405-75-5 Kuokkamaantie 3

Kuokkamaa 625-405-2-153 Kuokkamaantie 13 Rantaluoto II 625-405-7-16 Oikotie 13

Omakoti 625-405-4-120 Luodontie 12 Haapala 625-405-4-2 Luodontie 6 Haapala 625-405-4-2 Luodontie 4

 

Lauha 625-405-47-7 Oikotie 13

Vehkala 625-405-6-28 Kaukontie 12

Vehkala 625-405-6-28 Lipintie 2

Vehkala 625-405-6-28 Kaukontie 10

Vehkala 625-405-6-28 Kirkkokallio 7

Vehkala 625-405-6-28 Kirkkokallio 16

Vehkala 625-405-6-28 Kirkkokallio 18

Vehkala 625-405-6-28 Kirkkokallio 20

Kirkonmäki 625-405-6-29 Siltatie 2

Ylikittilä 625-405-124-0 Kittiläntie 18

Välikaukko 625-405-24-4 Puistotie 3

Lisä-Iirola 625-405-23-8 Isorannantie 32

 

Lämpötie 4 625-405-92-85 Lämpötie 4

 

Marjala 625-405-82-27 Annalantie 9

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Khall 19.09.2016 § 351

 


Maanmittauslaitos on antanut toimitusmääräyksen, jonka perusteella MRL:n mukainen lunastus käynnistyy toimitusnumerolla 2016-537818 toimitusinsinööri Esko Kallion johdolla.

 

 

Rakentamiskehotukseen liittyvän lunastustoimituksen käynnistymisestä on tekninen johtaja Pirkko Tuuttila lähettänyt tiedoksi maanomistajille kirjeen 2.9.2016, jossa todetaan lunastustoimitukseen liittyvän tontin paalutus- ja maastoonmerkitsemisen käynnistyvän lähipäivinä Pyhäjoen kunnan toimesta. Paalutus- ja maastoonmerkinnän suorittaa Kalajoen kaupungin kartta- ja mittauspalvelu. Kirjeen liitteenä oli karttaote lunastettavasta tontista.

 

 

Pyhäjoen kunnanhallitus on kunnanvaltuuston 15.12.2010 § 70 hyväksymän hallintosäännön §:n 49 mukaisesti toimivaltainen MRL:n ja KML:n mukaisissa rakennuspaikan lohkomiseen ja tonttijakoon liittyvissä päätösasioissa.

 

 

Pyhäjoen kunnanhallitus toteaa selvennöksenä, että lunastus koskee liitteenä olevien asemakaavan mukaisten ohjeellisten tonttien, tai tontin osien omistajia. Alla mainitut maanomistajat (1-9 kohdat) ovat olleet mukana kunnanhallituksen antamassa rakennuskehotuspäätöksessä.

 

 

 

Lunastamista ei tarvita seuraavien kolmen tontin osalta muuttuneen tilanteen johdosta:

- 625-405-4-277 Pikkumäki, Runnintie, Pyhäjoen kunta sai lainhuudon tähän asemakaavatonttiin 9.6.2016
- 625-405-75-5 Kieloahe, Kuokkamaantie 3, asemakaavan mukainen tontti myyty Rakennusliike J. Niemelä Ky:lle 4.4.2016 ja rakentaminen on meneillään
- 625-405-2-153 Kuokkamaa, Kuokkamaantie 13, omistajavaihdos tapahtunut, tontti on rakentumassa

Liitteenä:
- Maanmittauslaitoksen ilmoitus MMLm/15906/33/2016
- Teknisen johtajan maanomistajille lähettämä kirje 2.9.2016
- Karttaotteet lunastettavista tonteista karttaotteissa numerot:

1) Karttaote no 2, 625-405-82-27 Marjala

2) Karttaote no 14, 625-405-7-16 Rantaluoto II

3) Karttaote no 16, 625-405-4-120 Omakoti

4) Karttaote no 17, 625-405-4-13 Niemenluoto

5) Karttaote no 23-25, 625-405-6-28 Vehkala

6) Karttaote no 26, 625-405-6-28 Vehkala

7) Karttaote no 28-30, 625-405-6-28 Vehkala

8) Karttaote no 35, 625-405-24-4 Välikaukko

9) Karttaote no 38, 625-405-23-8 Lisä-Iirola

Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Ehdotus:
Kunnanhallitus

1) selventää, että lunastus koskee liitteenä olevien asemakaavan mukaisten
ohjeellisten tonttien, tai tontin osien omistajia. Edellä mainitut maan-
omistajat ovat olleet mukana kunnanhallituksen antamassa rakennus-
kehotuspäätöksessä,

2) toteaa, että lunastamista ei tarvita seuraavien kolmen tontin osalta
muuttuneen tilanteen johdosta: 625-405-4-277 Pikkumäki, 625-405-75-5 Kieloahe , 625-405-2-153 Kuokkamaa,

3) lähettää pöytäkirjaotteen liitteineen tiedoksi toimitusinsinööri Esko
Kalliolle Maanmittauslaitokselle,

4) merkitsee lunastustoimituksen alkamisen tiedoksi pöytäkirjaan.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Khall 22.05.2017 § 204

 


Pyhäjoen kunnan vastine Oulun käräjäoikeudelle maaoikeudelle valitukseen, diaarinumero M 17/7001, joka koskee maanmittauslaitoksen MRL:n mukaista lunastusta (toimitusnumero 2016-537818)

 

 

Ehdotus:

 

Kunnanhallitus päättää antaa Oulun käräjäoikeudelle / maaoikeudelle liitteenä olevan vastineen liitteineen.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Khall 11.09.2017 § 331


Oulun käräjäoikeus / Maaoikeus on tehnyt 21.8.2017 päätöksen (17/18000) lunastustoimitusasiassa. Päätös liitteenä.

Ehdotus:
Kunnanhallitus

1) merkitsee päätöksen tiedoksi

2) käy periaatekeskustelun rakentamiskehotusmenettelyn uudelleen
aloittamisesta.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kunnanhallitus suhtautuu rakentamiskehotusmenettelyyn myönteisesti perusteena tasapuolinen ja oikeudenmukainen maanomistajien kohtelu.

Tekninen johtaja ja kaavoitusvastaava selvittävät 28.2.2018 mennessä rakentamiskehotusmenettelyn piiriin kuuluvat kiinteistöt/tontit sekä suorittavat rakentamiskehotusmenettelyyn liittyvän oikeudellisen tarkastelun.

- - - - - - - - -
Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Olli Mattila poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa