Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.09.2017/Pykälä 329

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 247

03.09.2012

Kunnanhallitus

§ 318

29.10.2012

Kunnanhallitus

§ 363

10.12.2012

Kunnanhallitus

§ 423

16.12.2013

Kunnanhallitus

§ 361

24.11.2014

Kunnanhallitus

§ 31

26.01.2015

Valtuusto

§ 13

18.02.2015

Kunnanhallitus

§ 329

11.09.2017

 

Puhuri Oy:n Parhalahden tuulivoimahanke / Kaavoittajan hyväksyminen / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / Osayleiskaavaluonnos / Osayleiskaavaehdotus läntinen osa-alue / Osayleiskaavan hyväksyminen läntisellä osa-alueella

 

46/10.02/2012

 

Khall 03.09.2012 § 247

 

Kaavoitusaloite

 

Pyhäjoen kunnanvaltuuston 15.12.2010 hyväksymän hallintosäännön 49 §;n mukaan kunnanhallitus päättää mm. kaavoituksen aloittamisesta. Kunnanhallitus voi saattaa ratkaisuvaltaansa kuuluvan asian valtuuston käsittelyyn, mikäli kunnnanhallitus katsoo tämän tarpeelliseksi.

 

 

 

Puhuri Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle uuden kaavoitusaloitteen, joka koskee Parhalahden tuulivoimahanketta. Tämän kaavoituisaloitteeseen sisältyvän tuulivoimapuiston koko on 20-30 voimalaa, teholtaan 2-3,6 MW:a ja maksimissaan tornikorkeudeltaan 145 metriä. Puhuri Oy on saanut tästä hankkeesta Ely-keskukselta lausunnon, jonka mukaan hankkeessa tulee soveltaa YVA-menettelyä.

 

 

" Puhuri Oy:n Parhalahden tuulivoimahanke

 

Puhuri Oy on vuonna 2010 perustettu Kanteleen Voima Oy:n tytäryhtiö. Kanteleen Voima on lokakuussa 2006 perustettu sähköntuottaja, jonka omistavat 25 suomalaista pientä ja keskisuurta energiayhtiötä. Yhtiön omistuksessa on Haapaveden turvelauhdevoimala. Puhurilla on käynnissä kolme tuulivoimahanketta Raahessa, yksi Pyhäjärvellä, yksi Pyhäjoella ja lisäksi hankkeita on esiselvityksessä. Raahen Kopsan hanke on näistä pisimmällä: projekti on käynyt läpi YVA-prosessin, osayleiskaava on hyväksytty, rakennuslupa on saatu kesällä 2012 ja maanrakennustyöt on aloitettu.

 

Puhuri Oy on kiinnostunut rakentamaan Pyhäjoen Parhalahden alueelle 20-30 voimalan tuulivoimapuiston. Voimalat olisivat teholtaan 2-3,6 MW:a ja maksimissaan tornikorkeudeltaan 145 metriä. Alueella on tehty maanvuokrasopimukset voimaloita varten. Vuokrasopimuksia tehdessä kävi ilmi, että Parhalahden alueen maanomistajat suhtautuvat hankkeeseen myönteisesti. Hankkeen YVA- ja kaavoitusprosessia aloitellaan. Alustavan aikataulun mukaan voimaloiden rakentaminen voisi alkaa vuonna 2014.

 

 

Tuulipuiston kaavoitusaloite

 

Puhuri Oy on saanut ELY-keskukselta lausunnon, että Parhalahden hankkeessa tulee soveltaa YVA-menettelyä.

 

Yhteistä YVA- ja kaavoituskonsulttia ei ole vielä valittu. Konsulttityön tulee hoitamaan Pöyry, Ramboll, WSP tai FCG.

 

Puhuri Oy toivoo Pyhäjoen kunnan ryhtyvän toimenpiteisiin, jotta alueen kaavoitus saadaan mahdollisimman nopeasti käyntiin. Olemme valmiit omalta osaltamme vastaamaan hankkeen edellyttämän kaavoituksen kustannuksista voimassa olevan käytännön mukaisesti.

 

Toivomme, että aloitteemme johtaa kaavoituksen käynnistymiseen.

 

Olemme luonnollisesti valmiita antamaan tarvittaessa myös lisätietoja.

 

Lisätietoja hankkeesta antavat:

 

Taru Kaarlela, puh. 040 183 3637, taru.kaarlela@puhuri.fi

 

Petri Tyhtilä, puh. 044 354 9323, petri.tyhtila@puhuri.fi

 

 

Parhain yhteistyöterveisin

 

PUHURI OY

 

 

Taru Kaarlela

 

Hankekehityspäällikkö "

 

 

Liitteenä Puhuri Oy:n Parhalahden tuulivoimapuiston kaavoitusaloite liitteineen.

 

 

 

Puhuri Oy on pyytänyt Fennovoima Oy:ltä mielipidettä Parhalahden tuulivoimahankkeen yhteensopivuudesta Hanhikiven ydinvoimalaitoshankkeen kanssa.

 

28.8.2012 Fennovoiman kehityspäällikkö Karri Huusko toteaa tekniselle johtajalle lähettämässään sähköpostiviestissä , että ehdotetun Parhalahden tuulivoimahankkeen sijainnista (karttaliite) Fennovoiman ydinvoimahankkeen kannalta voi todeta mm. seuraavaa:

  • Seisminen monitorointi: Puiston sijainti ei häiritse alueelle suunniteltua seimistä monitorointiverkkoa. Tuulipuiston etäisyys lähimmästä asemasta on n. 5 km, sama matka kuin tulevaan ydinvoimalaan.

  • Voimajohdot: FV:n laitoksen kantaverkkoliityntävoimajohdot (400kV ja 110kV) kulkevat esitetyn puistoalueen halki. Tämä ei kuitenkaan haittaa, jos voimajohdot otetaan huomioon asianmukaisin suojaetäisyyksin tuulivoimapuiston suunnittelussa. Huomioita:

 

1) Voimajohtolinjausvaihtoehdot (todennäköisesti 2-3 kpl), joiden pohjalta voimajohto-YVA tullaan tekemään, selvinnevät syksyn aikana => tuulivoimapuiston tarkempi suunnittelu olisi hyvä aloittaa vasta kun ko. linjaukset tiedossa.

 

2) Vaihtoehtoisten voimajohtokäytävien tarvitsema alue tulisi mahdollisuuksien mukaan rajata pois tuulivoimapuistoa varten mahdollisesti laadittavien kuntakaavojen alueista => tuulivoiman kaavaprosesseista ei vaikutusta voimajohtojen toteutukseen.

 

3) FV:n liittymisjohdot ovat tarkoitettu vain Fennovoiman laitoksen(-ien) liittämiseen kantaverkkoon eikä johtoja voi käyttää mahdollisien kolmansien osapuolien liittämiseksi kantaverkkoon.

 

 

Puhuri Oy:n esittämällä Parhalahden tuulivoimapuistoalueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.

 

 

 

Parhalahden tuulivoimapuiston alueelle laadittava oikeusvaikutteinen osayleiskaava tulee ohjamaan rakentamista ja mahdollistamaan suoraan rakennusluvan myöntämisen tuulivoimaloille (MRL 77 a §), samalla se sovittaa yhteen kaikki lähialueen tuulipuistot yhteisvaikutuksineen.

 

Asian valmistelija on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

 

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus

1. käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen tuulivoi-
mapuiston sijoittamiseksi Parhalahden alueelle

 

2. pidättää itsellään oikeuden hyväksyä kaavan laatija

 

3. toteaa, että suunnittelualueen tarkat rajat määräytyvät osayleiskaa-

van laadinnan yhteydessä

 

4. edellyttää, että Puhuri Oy vastaa kokonaisuudessaan kaikista yleis-
kaavan laadinnasta aiheutuvista kustannuksista ja kaavoitukseen
liittyvistä muista mahdollisista tutkimuksista ja selvityksistä sekä
kaavan toteuttamiseen liittyvän infran rakentamisesta

 

 

5. edellyttää, että Puhuri Oy hoitaa myös kaiken mahdollisen kaavoi-
tukseen liittyvän käytännön työn. Kaikki kaavoituksesta aiheutu-
vat laskut ohjataan suoraan Puhuri Oy:n maksettaviksi. Erillistä
kaavoitussopimusta ei tarvita

 

 

6. toteaa, että mikäli osayleiskaavaa ei hyväksytä, ei Pyhäjoen kunta
ole velvollinen korvaamaan kaavoituksesta aiheutuneita kustan-
nuksia tai muita hankkeen johdosta syntyneitä kuluja Puhuri
Oy:lle.

 

 

7. toteaa, että hankkeen ohjausryhmänä toimii kunnanhallitus

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Khall 29.10.2012 § 318

 

Puhuri Oy esittää Parhalahden tuulivoimapuiston YVA- ja kaavoituskonsultiksi Pöyry Finland Oy:tä. Kaavoituksen projektipäällikkönä tulee olemaan arkkitehti Jarmo Lukka Tampereelta ja YVA:n projektipäällikkönä Terhi Fitch.

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Parhalahden tuulipuiston kaavoittajaksi Pöyry Finland Oy:n.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Khall 10.12.2012 § 363

 

Parhalahden tuulipuiston YVA-menettelyn kanssa käynnistyy myös osayleiskaavan laadinta suunnitellun tuulipuiston alueelle.

 

Tämän hetken suunnitelmien mukaan alueelle tulisi enintään 18 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 2,5 - 5 MW. Parhalahden tuulipuiston suunnittelualueen pinta-ala on 21 km2. Suunnittelualueen rajaus näkyy osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

 

 

 

Pyhäjoen Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan laadinta tulee vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla, jonka päivämäärä on 04.12.2012.

 

 

 

Liitteenä:

 

- Parhalahden tuulipuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivämäärällä
04.12.2012

 

- Kuulutus päivämäärällä 10.12.2012

 

 

 

Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Ehdotus:

 

Kunnanhallitus

a) hyväksyy Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman päivämäärällä 04.12.2012 liitteen mukaise-
na. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa
päivittää.

b) kuuluttaa OAS:in vireille tulosta liitteenä olevalla kuulutuksella ja
toimittaa ilmoituksen kaavan vireille tulosta asiakirjaliitteineen oh-
jaavalle viranomaiselle eli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

- - - - - - - - - -
Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Helena Maijala ja valtuuston puheenjohtaja Markku Kestilä jääväsivät itsensä ja poistuivat kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajaksi tähän pykälään valittiin Tarja Keskitalo.
__________

 

Khall 16.12.2013 § 423

 

Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 20.5.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Ohjausryhmä käsitteli kaavaluonnosta valmisteluaineistoineen kokouksessaan 26.11.2013.

Parhalahden tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiprosessi on edennyt selostusvaiheeseen, jota esitellään taustaselvityksineen Pyhäjoella Pauhasalissa pidettävässä yleisötilaisuudessa 16.1.2014 klo 17.00 alkaen. Samassa yleisötilaisuudessa esitellään Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavaluonnos.

Liitteenä seuraavat Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan luonnosasiakirjat:
- Luonnos A3-karttapienennöksenä päivämäärällä 16.12.2013
- Luonnoksen selostus päivämäärällä 16.12.2013
- Lausuntopyyntö päivämäärällä 16.12.2013
- Kuulutus päivämäärällä 16.12.2013

Muut Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan luonnosvaiheen taustaselvitykseen liittyvät asiakirjat: Päivitetty osallistumis -ja arviointisuunnitelma 16.12.2013, Arvokkaiden luontokohteiden rajaukset, Natura-tarvearviointi 04.10.2013, Melumallinnusraportti 09.12.2013 ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet ilmoitustaululla luonnosvaiheen nähtävilläolojan.

Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila

Ehdotus:
Kunnanhallitus

1) hyväksyy Parhalahden tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen ja
selostuksen aineistoineen päivämäärällä 16.12.2013

2) asettaa Parhalahden tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen yleisesti nähtäville 23.12.2013 - 31.01.2014 väliseksi ajaksi

3) pyytää lausunnot viranomaisilta ja muilta osallisilta 31.01.2014 mennessä.

- - - - - - - - - - -
Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Eija Flink esitti, että osayleiskaavaluonnosta ei hyväksytä eikä osayleiskaavaa aseteta nähtäville.

Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Khall 24.11.2014 § 361

 

Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan kaavaehdotus on jaettu läntiseen ja itäiseen osa-alueeseen kaavaluonnosvaiheen jälkeen. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksessa 26.9.2014.
Parhalahden tuulipuiston kaavaluonnoksesta saatiin 6 lausuntoa ja 3 mielipidettä, joihin kaavoittaja on laatinut vastineen päivämäärällä 24.11.2014.

Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan läntisen osa-alueen kaavaehdotuksen suunnittelualue on 3,2 km2 ja alueelle on suunniteltu 5 tuulivoimalaa.

Liitteenä seuraavat Parhalahden osayleiskaavan läntisen osa-alueen kaavaehdotuksen asiakirjat:
- Kaavoittajan laatima vastine kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja
mielipiteisiin päivämäärällä 24.11.2014
- Läntisen osan kaavaehdotuskartta A3-pienennöksenä päivämäärällä
24.11.2014
- Läntisen osa-alueen kaavaehdotuksen selostus päivämäärällä 24.11.2014
- Lausuntopyyntö läntisen osa-alueen kaavaehdotuksesta päivämäärällä
24.11.2014
- Kuulutus läntisen osa-alueen kaavaehdotuksen nähtäville tulosta päivä
määrällä 24.11.2014

 

Muut Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen taustaselvitykseen liittyvät asiakirjat:
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.11.2014 (liite 1), Parhalahti Natura-tarvearviointi (liite 2), Parhalahti Meluselvitys (liite 4), Parhalahti Välkeselvitys (liite 5), Parhalahti Havainnekuvat 2014 , Parhalahti Törmäysmallennus (liite 7), Parhalahti seurantaohjelma (liite 8)
ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet sivuilla ilmoitustaululla koko ehdotusvaiheen nähtävilläoloajan.

Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Ehdotus:
Kunnanhallitus

 

1) hyväksyy kaavoittajan laatiman vastineen Parhalahden tuulipuiston
osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
päivämäärällä 24.11.2014

2) hyväksyy Parhalahden tuulipuiston läntisen osa-alueen osayleiskaava-
ehdotuksen ja selostuksen aineistoineen päivämäärällä 24.11.2014

3) asettaa Parhalahden tuulipuiston läntisen osa-alueen osayleiskaava-
ehdotuksen aineistoineen yleisesti nähtäville 02.12.2014 - 02.01.2015
väliseksi ajaksi

4) pyytää lausunnot viranomaisilta ja muilta osallisilta 02.01.2015 mennessä.- - - - - - - - - -
Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Eija Flink esitti, että kaavoitustyö lopetetaan läntisen osa-alueen osalta.

Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
___________

Khall 26.01.2015 § 31

 

Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavaehdotukseen läntiselle osa-alueelle saatiin 8 lausuntoa ja 4 muistutusta, joihin kaavoittaja on laatinut vastineen päivämäärällä 26.01.2015.

Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan läntisen osa-alueen kaavakartan merkintöihin ja määräyksiin on tehty seuraavat tekniset muutokset:

- Läntisen osa-alueen kaava-alue on pienentynyt 2,8 km2 (ehdotuksessa 3,2
km2 )
- Parhalahden kyläyhdistyksen ja Parhalahden kyläläisten muistutuksissa
esitetyn mukaisesti voimaloiden 11 ja 14 etäisyyttä Parhalahden kylä-
alueelta on kasvatettu, samalla ohjeellisia tielinjauksia on tarkastettu ja
kaava-aluetta pienennetty
- Ilmailulain muutoksen johdosta kaavamääräyksiin on päivitetty Ilmailulain
uusi pykälä (864/2014) 158 §
- Ohjeellisen voimajohtolinjauksen kaavamääräystä on tarkennettu
seuraavaksi: " Ohjeellinen uutta 110 kV:n voimajohtoa varten tarkoitettu
alueen osa. Johtokäytävän sijainti ja laajuus tarkentuu johtolinjan
toteutussuunnittelussa. Ilmajohdot on toteutettava niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa muuttolinnoille"

Liitteenä lähetetään seuraavat Parhalahden osayleiskaavan läntisen osa-alueen liiteasiakirjat:
- Kaavoittajan laatima vastine Parhalahden tuulipuistonosayleiskaava-
ehdotuksesta läntiselle osa-alueelle saatuihin lausuntoihin ja muistuksiin
päivämäärällä 26.01.2015, liite 1
- Parhalahden tuulipuiston läntisen osa-alueen osayleiskaavan selostus
päivämäärällä 26.01.2015, liite 2
- Parhalahden tuulipuiston läntisen osa-alueen osayleiskaavan kaavakartta
A3-pienennöksenä päivämäärällä 26.01.2015, liite 3

Muu Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen taustaselvitykseen liittyvä aineisto: Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.11.2014, Parhalahti Natura-tarvearviointi, Parhalahti kaavanlaatijan vastine luonnoksesta, Parhalahti Meluselvitys, Parhalahti Välkeselvitys, Parhalahti havainnekuvat 2014, Parhalahti Törmäysmallennus, Parhalahti seurantaohjelma ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet sivuilla ilmoitustaululla osoitteessa www.pyhajoki.fi valtuuston hyväksymiskäsittelyyn saakka.

Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy MRL 37 §:n mukaisesti Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan läntisellä osa-alueella liiteasiakirjojen 1-3 mukaisesti.

- - - - - - - - -

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Eija Flink esitti, että kaavaa ei esitetä valtuuston hyväksyttäväksi.

Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Kunnanhallituksen jäsen Eija Flink ilmoitti jättävänsä päätöksestä erivän mielipiteen pöytäkirjaan (liitteenä).
__________

 

Valt 18.02.2015 § 13

 

Valtuuston puheenjohtajan johdolla käytiin asiasta monipuolinen keskustelu.

Valtuutettu Jaakko Jukkola esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvitysten tekemistä varten. Esitystä kannatti valtuutettu Helena Widnäs.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty valtuuston työjärjestyksen 19 §:n mukainen kannatettu pöydällepanoehdotus ja asiasta on suoritettava äänestys. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin.

Äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jaakko Jukkolan tekemää ehdotusta asian pöydällepanosta äänestävät EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 JAA-ääni ja 16 EI-ääntä. Äänestystulos on merkitty pöytäkirjan liitteenä olevaan läsnäololuetteloon.

 

Päätös:

 

Valtuusto päätti jättää asian pöydälle lisäselvitysten tekemistä varten.

- - - - - - - - -
Merkittiin, että valtuutettu Anna-Liisa Tuuttila ja varavaltuutetut Eero Sarpola ja Anja Impola poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
__________

 

Khall 11.09.2017 § 329


Tuulivoimatoimija ei ole toimittanut hanketilanteeseen eikä maanvuokrasopimustilanteeseen liittyen mitään uutta aineistoa.

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan läntistä osa-aluetta ei hyväksytä.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa