Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 30.08.2017/Pykälä 86

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 125

14.04.2014

Kunnanhallitus

§ 166

27.04.2015

Valtuusto

§ 42

20.05.2015

Kunnanhallitus

§ 356

31.08.2015

Kunnanhallitus

§ 293

10.07.2017

Valtuusto

§ 86

30.08.2017

 

Smart Windpower Oy:n kaavoitusaloite Puskakorvenkallion tuulivoimapuisto / Päivitetty kaavoitusaloite 6.3.2015 / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ilmoitus YVA-tarveharkinnasta / Uusittu kaavoitusaloite 11.5.2017 ja OAS

 

65/10.02.02/2015

 

Khall 14.04.2014 § 125

 

Smart Windpower Oy on jättänyt kaavoitusaloitteen Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisesta 29.01.2014 ja muutoksen edellisen kaavoitusaloitteen mukaiseen suunnittelualueeseen 24.2.2014.

Smart Windpower Oy:n kanssa käydyissä neuvotteluissa on keskusteltu asiasta ja todettu, että Pyhäjoen kunta harkitsee Puskakorvenkallion alueen kaavoittamista siinä tapauksessa, jos Paltusmäen tuulivoimapuiston kaavoitushanke ei voi edetä valtuuston hyväksymiskäsittelyyn.

Liitteenä Smart Windpower Oy:n 29.01.2014 jättämä kaavoitusaloite ja Smart Windpower Oy:n 24.02.2014 jättämä kaavoitusaloitteen karttamuutos.

Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Ehdotus:
Kunnanhallitus

1) merkitsee em. kaavoitusaloitteen tiedoksi

2) toteaa, ettei Smart Windpower Oy:n Puskakorvenkallion kaavoitusaloite
aiheuta tässä vaiheessa toimenpiteitä

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Khall 27.04.2015 § 166

 

Smart Windpower Oy on jättänyt uuden kaavoitusaloitteen Puskakorvenkallion tuulipuiston osayleiskaavan laatimisesta 6.3.2015.
Hankealue sijaitsee Pyhäjoen kunnan keskustassa, Etelänkylässä, Puskakorven- kallion alueella. Hankealueen suuruus on 950 ha ja tuulipuistoalueelle on suunniteltu alustavasti noin15 tuulivoimalaa.

Smart Windpower Oy tarkensi edellä olevaa kaavoitusaloitettaan 7.4.2015 sähköpostiviestillä, jolla ilmoitetettiin vähennettävän tuulivoimaloiden kokonaismäärä 9 tuulivoimalaan.

Smart Windpower Oy:n Puskakorvenkallion tuulivoimapuisto ei sijaitse Pohjois-Pohjanmaan liiton 1. vaihemaakuntakaavan mukaisella tuulivoimatuotannon alueella, johon maakuntakaavan laatija on merkinnyt kaikki seudullisesti merkittävät ( rajana 10 turbiinin tuulivoimapuisto), merkinnällä tv-1 + alueen numero.
Kuntakeskukset rajasivat ulos tuulivoimatuotannon sijoittamisen liian lähelle tiivistä taajama-asutusta Pohjois-Pohjanmaan liiton 1. maakuntakaavassa.

 

Suomessa vallitsevan kaavahierargian mukainen 1. vaihemaakuntakaava ohjaa alempitasoista kuntakaavoitusta ja 1. vaihemaakuntakaavasta puuttuminen pom valitusperuste.

Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston suunnittelualue sijoittuu Paltusmäen tuulivoimapuiston jatkeena Karhunevankankaan tuulipuiston rajaan saakka, yhteisvaikutukset ylittävät seudullisesti merkittävän tuulivoimapuiston rajan.

YM:n periaate on, että seudulliset merkittävät tuulivoima-alueet tulee osoittaa ensin maakuntakaavassa. Maakuntakaava ohjaa yleiskaavoitusta, tarkemman suunnittelun seurauksena, maakuntakaavan mukaisten tuulivoima-alueiden rajat voivat tarkentua osayleiskaavassa, mutta kokonaan uudet hankkeet tulisi ensin päivittää maakuntakaavaan.

Pohjois-Pohjanmaan liiton kanta asiaan, on että päivityksiä tuulivoima-alueisiin tehdään vasta 3. vaihemaakuntakaavassa, joka ei ole vielä vireillä.
Alustavan aikataulun mukaan 3. vaihemaakuntakaava tulee vireille vuoden 2015 lopussa.

Kunnanvaltuusto linjasi iltakoulussaan 18.3.2015, että kunta pitäytyy tuulivoimatuotannossa ohjeellisesti Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa merkittyihin tuulivoimatuotannolle varatuihin alueisiin.

Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Liittenä:
- ote Ympäristöministeriön ohjeesta 4/2012
- karttaote Pyhäjoen kunnan vireillä olevista tuulivoimahankkeista

 

( katkoviivalla merkittynä kuntaan jätetyt kaavoitusaloitteet)
- Smart Windpower Oy:n kaavoitusaloite Puskakorvenkallion tuulivoima-
puistosta 6.3.2015
- Smart Windpower Oy:n Puskakorvenkallion hankekartta
- WPD Finland Oy lausunto Puskakorvenkallion tuulivoimapuistosta

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se ohjeistaa kunnanhallitusta Smart Windpowerin Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston kaavoitusaloiteasiassa.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

Valt 20.05.2015 § 42

 

Smart Windpower Oy:n edustaja Raimo Kivioja esitteli Puskakorvenkallion tuulivoimapuistohanketta.

Päätös:

 

Valtuuston enemmistön kanta oli, että kaavoitusaloite voidaan hyväksyä ja aloittaa kaavoitusprosessi.

- - - - - - - - - -
Merkittiin, että valtuutetut Tiina Tiirola ja Ari Pirkola sekä varajäsen Toni Kippola poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän ajaksi Tiina Tiirolan tilalle valittiin Anna-Liisa Tuuttila.
__________

 

Khall 31.08.2015 § 356

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristöasiantuntija Heli Kinnunen ilmoitti sähköpostilla 19.8.2015 tekniselle johtajalle, että Smart Windpower Oy on perunut Pyhäjoen Puskakorvenkallion tuulipuistohankkeen YVA-tarve- harkintahakemuksensa. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ei anna asiasta päätöstä ko. hankkeessa.

Pyhäjoen kunnanhallitus jäi valtuuston linjauksen jälkeen odottamaan ELY-keskuksen YVA-tarveharkintapäätöstä Puskakorvenkallion tuulivoimahankkeessa ennen Smart Windpower Oy:n kaavoitusaloitteen hyväksymistä.

Yhteisvaikutukset Pyhäjoen alueen muiden lainvoimaisten ja vireillä olevien tuulivoimahankkeiden kanssa edellyttävät YVA-prosessia. Tällöin tuulivoima- osayleiskaava etenee YVA-prosessin kanssa rinnakkain.

Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee ilmoituksen tiedoksi.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Khall 10.07.2017 § 293

 


Smart Windpower Oy/Puskakorven Tuulivoima Oy (myöhemmin hakija) on jättänyt uuden kaavoitusaloitteen Puskakorvenkallion tuulipuiston osayleiskaavasta 11.5.2017.

Hankkeen YVA-menettely on käynnistetty uudelleen vuoden 2017 alussa. Kunnanhallitus on todennut 10.1.2017 ettei sillä ole huomautettavaa YVA-ohjelmaan. Edelleen kunnanhallitus on päättänyt merkitä yhteysviranomaisen lausunnon päivämäärältä 27.3.2017 Puskakorvenkallion tuulipuiston YVA-ohjelmasta tiedokseen 10.4.2017.

Hankealue on noin 1000 ha ja tuulipuisto muodostuisi 19-23 kpl 3-5-MW voimalasta, joiden kokonaiskorkeus olisi enintään 250 metriä. Etäisyydet voimaloista vakituiseen asumistoon on yli 2 km.

Puskakorven tuulivoimapuisto on merkitty Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaiheen luonnokseen ja yhtiö on lausunnossaan pyytänyt maakuntahallitusta täsmentämään luonnoskarttaa Puskakorvenkallion tuulipuiston hankealueen (tv-1 / 365) osalta vastaamaan esittämänsä mukaista aluetta.

Tarkemmat tiedot ilmenevät kaavoitusaloitteesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Hakija esittää, että Pyhäjoen kunnanhallitus hyväksyisi kaavan laatijaksi Ramboll Oy:n, joiden yhteys- ja vastuuhenkilöt projektissa ilmenevät kaavoitusaloitteesta. Ramboll toimii myös hankkeen YVA-konsulttina.

Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

 

 1. käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen tuulivoimapuiston sijoittamiseksi Puskakorvenkallion alueelle

 2. hyväksyy osayleiskaavan laatijaksi Ramboll Oy:n kaavoitusaloitteessa esitetyn mukaisesti

 3. hyväksyy Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivämäärältä 26.6.2017

 4. toteaa, että suunnittelualueen tarkat rajat määräytyvät osayleiskaavan laadinnan yhteydessä

 5. toteaa, että hakijan on tehtävä rajaamalleen osayleiskaavan koko suunnittelualueelle sopimukset maanomistajien kanssa ja esitettävä sopimukset pyydettäessä kunnanhallitukselle

 6. toteaa, että hakijan tulee vastata kokonaisuudessaan kaikista yleiskaavan laadinnasta aiheutuvista kustannuksista ja kaavoitukseen liittyvistä muista mahdollisista tutkimuksista ja selvityksistä

 7. toteaa, että hakijan tulee hoitaa myös kaikki mahdollnsen kaavoitukseen liittyvä käytännön työ

 8. toteaa, että kaikki kaavoituksesta aiheutuvat laskut ohjataan suoraan hakijan maksettaviksi eikä erillistä kaavoitussopimusta tarvita

 9. toteaa, että hakijan tulee vastata kaavan rakentamiseen liittyvän infrastruktuurin rakentamisesta ja myöhemmästä yllä- ja kunnossapidosta

 10. toteaa, että mikäli osayleiskaavaa ei hyväksytä tai sen laadinta keskeytyy, ei Pyhäjoen kunta ole velvollinen korvaamaan kaavoituksesta aiheutuneita kustannuksia tai muita hankkeen johdosta syntyneitä kuluja hakijalle

 11. toteaa, että kaavoitushankkeen ohjausryhmänä toimii kunnanhallituksen kokouspiiri

 12. toteaa, että kaavoitus voi edetä luonnosvaiheeseen rinnan YVA-menettelyn kanssa, mutta ehdotusvaihe edellyttää YVA-vaiheen päättymistä ja yhteysviranomaisen lausuntoa

 13. kuuluttaa OAS:in vireille tulosta Pyhäjoen Kuulumiset lehdessä ja Pyhäjoen kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet ilmoitustaululla

 14. toimittaa ilmoituksen kaavan vireille tulosta asiakirjaliitteineen ohjaavalle viranomaiselle eli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus päätti pyytää valtuustoa linjaamaan uudelleen Puskakorvenkallion tuulivoimahankkeen hyväksyttävyys.
__________

 

Valt 30.08.2017 § 86


Keskustelun kuluessa valtuutettu Olli Mattila esitti, että kaavoitusaloitetta ei hyväksytä. Esitystä kannatti Eija Flink.

Valtuutettu Matti Pahkala esitti, että kaavoitusaloite hyväksytään. Esitystä kannatti Jaakko Jukkola.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa kannatettua ehdotusta ja asiasta on suoritettava äänestys. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin.

Äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: Ne, jotka kannattavat Matti Pahkalan tekemää ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Olli Mattilan tekemää ehdotusta äänestävät EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 10 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä. Äänestystulos on merkitty pöytäkirjan liitteenä olevaan läsnäololuetteloon.

 

 

Päätös:

 

Valtuusto hyväksyi kaavoitusaloitteen.

- - - - - - - - -
Merkittiin, että valtuutetut Ari Pirkola ja Mikko Koskela poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin, että valtuutettu Tuula Sarpola luki valtuustolle osoitetun kielteisen kannanoton Puskakorvenkallion tuulivoimapuistoon liittyen. Kannanoton on allekirjoittanut 128 henkilöä. Kannanotto pöytäkirjan liitteenä.
__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa